Τμήμα Management

 • - έρευνες αγοράς και προώθησης
 • - συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • - οικονομοτεχνικές μελέτες
 • - επιδοτούμενα προγράμματα
 • - πιστοποίηση υπηρεσιών (ISO)
 • - εξωεπιχειρηματική ανάληψη διαδικασιών (outsourcing)
 • - διαχείριση έργων (project management)
 • - κατάρτιση φακέλων διαγωνισμών
 • - ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (business process reengineering)
 • - μέτρηση και παρακολούθηση επιχειρησιακής απόδοσης
 • - εξεύρεση επιχειρηματικών κεφαλαίων
 • - ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών