Τμήμα Marketing

  • - δημιουργία ταυτότητας (λογότυπο, σήμανση, επιστολόχαρτα, φάκελοι αλληλογραφίας, καταχωρήσεις κοκ)
  • - προβολή και προώθηση
  • - οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων
  • - εκπόνηση marketing plan